Mūzikas Saule ir žurnāls par mūziku latviešu valodā

Jānis Torgāns

Sekojošais saraksts domāts vispirmām kārtām kā palīgs skolotājiem un studentiem (arī skolu audzēkņiem) gan rakstu darbu veikšanai, gan programmu un citu dokumentu sakārtošanai, kurās ar personvārdiem allaž gadās grūtības un neskaidrības. Objektīvs pamats tam ir daudzu svešas cilmes vārdu ienākšana šodienas dzīvē, turklāt aizvien paplašinās ģeogrāfiskais loks, no kura nāk jaunas personības un jauni vārdi.

Lasīt tālāk

Pēdējie pievienotie vārdi:
DANDRJĒ, Žanfransuā Dandrieu, Jean-François (1682–1738)
KAVAKS, Leonīds Καβάκος, Λεωνίδας (lat. transkripcija Kavakos, Leonidas) (1967)

 pēc spēkā esošajiem MK  Noteikumiem nr.114 lietuviešu personvārdu galotne -as un grieķu personvārdu galotne -os jālatvisko ar galotni -s. Citu drošu avotu šobrīd nav.
 

KURRENTZISS, Teodors Currentzis, Teodor (1972)

(? Nav īsti skaidra nominatīva galotne un sekas, kas no tā izriet)
 

SELLERSS (?), Pīters Sellars, Peter (1957)

Uzmanību - uzvārda izruna nevienā rakstu avotā neparādās; katrā ziņā nav jājauc ar britu aktieri SELERSS, Pīters (Sellers, Peter, 1925-1980)

AUERBAHA, Lera Auerbach, Lera (1973)